ინფორმაცია წესებისა და პირობების შესახებ

ბოლოს განახლებულა: 14 დეკემბერს, 2015

გთხოვთ დეტალურად გაეცნოთ მოცემულ წესებსა და პირობებს ("პირობები", "წესები და პირობები") სანამ გამოიყენებთ http://topishare.com/ website (the "Service") operated by topishare LLC ("ჩვენს", "ჩვენ", or "ჩვენი").

თქვენი სერვისზე წვდომა და მოხმარება განპირობებულია ამ პირობების თქვენს მიერ მიღებასა და მოქნილობაზე. ეს წესები ვრცელდება ყველა მნახველზე, მომხმარებელსა და სხვებზე, ვისაც სერვისზე წვდომა აქვს.

სერვისის გმაოყენების შემთხვევაში თქვენ თანხმდებით იყოთ შეზღდული ამ პირობებით. თუ არ ეთანხმებით პირობების გარკვეულ ნაწილს, არ შეიძლება გქონდეთ წვდომა სერვისზე

შიგთავსი

ჩვენი სერვისი საშუალებას გაძლევთ დაპოსტოთ, დალინკოთ, გააზიაროთ და სხვაგვარად ხელმისაწვდომი გახადოთ გარკვეული ინფორმაცია, ტექსტი, გრაფიკა, ვიდეოები ან სხვა მასალა(,,შინაარსი")

თქვენ ინარჩუნებთ ყველა თქვენს უფლებას ნებისმიერ წარმოდგენილ, დაპოსტილ ან ნაჩვენებ ინფორმაციაზე და თქვენვე ხართ პასუხისმგებელი ამ უფლებების დაცვაზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ ეს ლიცენზია მოიცავს ჩვენს უფლებას თქვენი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გავხადოთ სხვა მომხმარებლებისთვის, რომლებიც შეიძლება ასევე იყენებდნენ თქვენს ინფორმაციას ამ პირობებით.

თქვენ გარანტიას გვაძლევთ,რომ: (i) ინფორმაცია თქვენია (თქვენ ფლობთ მას) ან გაქვთ იმის უფლება, რომ გამოიყენოთ ის და მოგვანიჭოთ უფლება და ლიცენზია მოცემული წესები მიხედვით, (ii) თქვენი ინფორმაციის განთავსება სერვისში არ არღვევს კონფიდენციალურბის წესებს, საჯაროობის უფლებებს, საავტორო უფლებებს ან ადამიანის ნებისმიერ სხვა უფლებას.

ანგარიშები

როდესაც თქვენ ქმნით ანგარიშს ჩვენთან, თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ ზუსტი, სრული და მიმდინარე ინფორმაცია ნებისმიერ დროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირობები ირღევა, რამაც შეიძლება განაპირობოს თქვენი ანგარიშის დაუყოვნებელი შეწყვეტა .

თქვენ თავად ხართ პასუხისმგებელი პაროლის დაცვაზე და მასთან დაკავშირებულ ყველა ქმედებასა და საქმიანობაზე, იმის მიუხედავად ეს ეხება სერვისის პაროლს თუ მესამე მხარის მომსახურებას.

თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გაამჟღავნოთ თქვენი პაროლი ნებისმიერ მესამე მხარესთან. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა გვაცნობოთ ჩვენ,თუ გაიგებთ ნებისმიერი დარღვევის ან თქვენი ანგარიშს უნებართვოდ გამოყეების შესახებ.

მომხმარებლის სახელად არ შეიძლება გამოიყენოთ სხვა პიროვნების სახელი ან ობიექტი, რომელიც სამართლებრივად არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას, სახელი ან ობიექტი, რომელიც ეკუთვნის სხვა პიროვნებას, არ აქვს გავლილი შესაბამისი ავტორზაცია, ან სახელი რომელიც შეურაცხმყოფელი, ვულგარული ან უხამსია.

ინტელექტუალური საკუთრება

სერვისი და მისი ორიგინალური შინაარსი (გარდა მომხმარებლების მიერ მოწოდებული შინაარსისა), თვისებები და ფუნქციები არის და დარჩება შპს topishare -ს და მისი ლიცენზორების ექსკლუზიურ საკუთრებად. სერვისი დაცულია საავტორო უფლებებით, სავაჭრო მარკით, საქართველოს და სხვა ქვეყნების სამართლის ნორმებით. ჩვენი სავაჭრო ნიშანი და საქონლის დიზაინი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა პროდუქტთსა თუ სერვისთან კავშირში შპს topishare- წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

სხვა ვებ-გვერდების ლინკები

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ლინკებს მესამე მხარის საიტებიდან რომლებსაც შპს topishare არ აკონტროლებს ან ფლობს.

შპს topishare არ აკონტროლებს და არ იღებს პასუხისმგებლობებს მესამე მხარის ვებ-გვერდისა და მომსახურების შინაარსზე, კონფიდენციალრობის პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე. თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით რომ შპს topishare არ არის პასუხისმგებელი პირდაპირ ან არაპირდაპირ განხორციელებული დანაკარგსა ან დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია ან კავშირშია მსგავსი შინაარსის, მომსახურების ან პროდუქციის ნდობაზე, რომელიც ხელმისაწვდომია მსგავს ვებ-გვერდებსა და სერვისებზე.

ჩვენ გირჩევთ წაიკითხოთ წესები და პირობები, ასევე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერი მესამე მხარის საიტებსა ან მომსახურებაზე, რომელსაც სტუმრობთ.

დასრულება

ჩვენ შესაძლოა შევწყვიტოთ ან შევაჩეროთ თქვენი ანგარიში დაუყოვნებლივ, წინასწარი შენიშვნის ან გაფრთხილების გარეშე, ნებისმიერი მიზეზით, შეზღუდვების გარეშე, თქვენს მიერ პირობების დარღვევის შემთხვევაში.

თავის დანებების შემთხვევაში, თქვენი უფლება გამოიყენოთ სერვისი დაუყოვნებლის შეწყდება. თუ გსურთ თქვენი ანგარიშს გაუქმება, შეგიძლაით უბრალოდ შეწყვიტოთ სერვისის გამოყენება

სახელშეკრულებო პასუხიმგებლობის შეზღუდვა

topishare, მისი დირექტორები, თანამშრომლები, პარტნიორები, აგენტები, მიმწოდებლები ან კომპანიონები არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყვნენ პასუხისმგებელი ნებისმიერ არაპირდაპირ, შემთხვევით, განსაკუთრებულ, გამომდინარე ან დამსჯელ ზარალის ანაზღაურებაზე, მათ შორის: ლიმიტის გარეშე, მოგების დაკარგვაზე, მონაცემებზე, გამოყენებაზე, ან სხვა არამატერიალურ დანაკარგებზე, რომელიც გამომდინარეობს (i)თქვენი შესაძლებლოდან გამოიყენოთ ან შეუძლებობდან რომ დაუკავშირდეთ ჩვენს სერვერს; (ii) ნებისმიერი მესამე მხარის ქმედებიდან ან კონტენტიდან; (iii) ნებისმიერი სერვისიდან მიღებული კონტენტიან; და (iv) არაავტორიზებული წვდომიდან, გამოყენებიდან ან ცვლილებიდან თქვენს ტრანზმისიებში ან კონტენტში, მიუხედავად იმისა იგი დაარსებულია გარანტიაზე, კონტაქტზე, დელიკატზე(დაუდევრობის ჩათვლით) ან ნებისმიერ ლეგალურ თეორიაზე, იმის მიუხედავად ინფორმირებული ვართ თუ არა მსგავსი ზიანის შესაძლებლობაზე, მაშინაც კი თუ ანაზღაურებამ ამ დოკუმენტში ვერ შეასრულა მთავარი მიზანი.

უარყოფა

სერვისს იყენებთ საკუთარი რისკით. მომსახურება უზრუნველყოფილია ,,როგორც არის" და,,როგორც ხელმისაწვდომია" საფუძველზე. სერვისი არ ითვალისწინებს არანაირ გარანტიებს, მათ შორის პირდაპირ თუ ნაგულისხმევს.მათ შორის ნაგულისხმევი ვარგისიანობის გარანტიები, გარკვეული მიზნის ვარგისიანობა და რა თქმა უნდა აღსრულება არ უნდა დაირღვეს.

შპს topishare-ს შვილობილი კომპანიები, კომპანიონები და ლიცენზორები არ იძლევიან გარანტიას, რომ სერვერი იმუშავებს შეუწყვეტლად,უსაფრთხოდ და ხელმისაწვდომად ნებისმიერ დროს ან ადგილას; ბ) ნებისმიერი შეცდომა ან დეფექტი შესწორებული იქნება ; გ)სერვისი სუფთაა ვირუსებისგან ან სხვა სახიფათო კომონენტებისგნ; ან დ) სერვისის გამოყენების შედეგები დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს

მმართველი კანონი

ეს პრობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, კანონებთან კონფლიქტის გარეშე.

ჩვენი მარხცი ნებისმიერი უფლების უზრუნველყოფისას არ ჩაითვლება ამ უფლებების უარყოფად. თუ რომელიმე პირობის უზრუნველყოფა შეუსრულებლად იცნობა სასამართლოს მიერ , დარჩენილი პირობები დარჩება ძალაში. ეს პირობები წარმოადგენს სრულ შეთანხმებას ჩვენს შორის ჩვენი სერვისის თაობაზე. შეცვალეთ და ჩაანაცვლეთ ყველამ ძველი შეთანხმება რომელიც ჩვენს შორის არის დადებული სერვისთან დაკავშირებით.

ცვლილებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეხედულებისამებრ შევცვალოთ ან ჩავანაცვლოთ არსებული პირობები ნებისმიერ დროს. თუ ცვლილება არსებითია, ვეცდებით შენიშვნა მოგაწოდოთ ნებისმიერი ახალი პირობის მიღებიდან 30 დღთ ადრე . რა წარმოადგენსარსებით ცვლილებას, განისაზღვრება ჩვენი შეხედულებისამებრ.

სერვისის გამოყენების გაგრძელების შემთხვევაში თქვენ თანხმდებით იყოთ შეზღდული შესწორებული პირობებით. თუ არ ეთანხმებით ახალ პირობების, გთხოვთ შეწყვიტოთ სერვისის გამოყენება.

დაგვიკავშირდით

თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ პირობებთან დაკავშრებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდით.
topishare - join now

შემოგვიერთდით topishare-ზე

ფოტოების ატვირთვა

ატვირთვა
თქვენ ბრაუზერს არ აქვს Flash, Silverlight ან HTML5 მხარდაჭერა.
ატვირთეთ ახალი სურათ(ებ)ი. თქვენი სურათი უნდა სრულდებოდეს jpg, jpeg, gif ან png-თ და იყოს 10მბ-ზე ნაკლები ზომის.

ვიდეოების ატვირთვა

ატვირთვა
თქვენ ბრაუზერს არ აქვს Flash, Silverlight ან HTML5 მხარდაჭერა.
აქ შეგიძლიათ დაამატოთ ვიდეოები. თქვენი ვიდეოები უნდა იყოს 100 მეგაბაიტზე ნაკლები ზომის და ფორმატი უნდა იყოს .mp4, .webm, .mov. .mpeg, .mpg, .wmv, .flv, .ogg, ან .3gp. ცოტა მოითმინეთ, ვიდეოს მომზადებას შესაძლოა რამდენიმე წუთი დასჭირდეს.

სწრაფი აუდიო პოსტი

ჩაწერეთ თქვენი პოსტი აქ. იყავით მხიარული, იყავით სერიოზული, იყავით საინტერესო... მაგრამ გთხოვთ, პატივი ეცით სხვებს.

სწრაფი პოსტი

დაიწყეთ ტოპიფიკაცია აქ. იყავით მხიარული, იყავით სერიოზული, იყავით საინტერესო... მაგრამ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გთხოვთ პატივი ეცით სხვებს.

გააზიარეთ ეს პოსტი სხვა სამეფოებში